Home » HACLB » Apply

WAITING LIST INFORMATION

How Do I Apply: You may complete an application online at this web address once the waiting list has opened. Please call the Automated Information Telephone Line for more information — (562) 570.6309. If a computer, tablet or smart phone is not readily available to you please visit one of our satellite locations listed below to complete your online application. 

Effective September 1, 2022, the Project Based Voucher (PBV) Wait List will only be open to applicants age 62 and above. 

 APPLICATIONS WILL NOT BE AVAILABLE AT THE HOUSING AUTHORITY OFFICE

Solicitud de Aplicación Abierta

La Agencia de Vivienda de la ciudad de Long Beach (HACLB) aceptara solicitudes para sus Edificios de Projectos basado en Subsidio (Project Based Communities) a partir del Lunes 2 de Mayo del 2016 y permanecerá abierta hasta nuevo aviso. Esta agencia administra programas de asistencia de vivienda basados en subsidios para la ciudad con el apoyo de program específicos. Cómo presento la solicitud: Puede completar una solicitud en línea en www.longbeach.gov/haclb/apply. Llame a la línea telefónica de información automatizada para obtener más información: (562) 570.6309. Si no posee una computadora de escritorio visite uno de nuestros locales periféricos que se enumeran a continuación para completar su solicitud

LAS SOLICITUDES NO ESTARÁN DISPONIBLES EN LA AGENCIA DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE LONG BEACH

Pagtanggap ng mga Aplikasyon

Ang Awtoridad ng Pabahay para sa Lungsod ng Long Beach (Housing Authority of the City of Long Beach, HACLB) ay tatanggap ng mga aplikasyon para sa Mga Komunidad na Nakabase sa Proyekto (Project Based Communities) nito simula sa Lunes, Mayo 2, 2016 at mananatiling bukas hanggang magkaroon ng karagdagang paunawa. Pinangangasiwaan ng HACLB ang Mga Pro-gramang Tulong sa Paupahang Pabahay na Nakabase sa Proyekto (Project Based Rental Housing Assistance Programs) ng Lung-sod bilang pagsuporta sa mga partikular na pagpapaunlad na matatagpuan sa kabuuan ng lungsod. Paano Ako Mag-aaplay: Maaari mong kumpletuhin ang isang online na aplikasyon sa www.longbeach.gov/haclb/apply. Mangyaring tawagan ang Linya ng Telepono ukol sa Awtomatikong Impormasyon para sa karagdagang impormasyon — (562) 570.6309. Kung walang desktop computer na magagamit kaagad, mangyaring bumisita sa isa sa aming mga satellite na lokasyon na nakalista sa ibaba upang makumpleto ang iyong aplikasyon

WALANG MAKUKUHANG APLIKASYON SA TANGGAPAN NG AWTORIDAD NG PABAHAY SA LUNGSOD NG LONG BEACH

 KhmerTranslation

Satellite Locations / Locales periféricos/ Mga Lokasyon ng Maliliit na Tanggapan: